Odszkodowania komunikacyjne

odszkodowania komunikacyjne warszawa bydgoszcz toruń

Odszkodowania komunikacyjne

Wypadki drogowe, kolizje, stłuczki zdarzają się niestety bardzo często, powodując wiele problemów w komunikacji miejskiej, a także w życiu prywatnym uczestników ruchu drogowego. Według danych statystycznych Policji w 2014 roku miało miejsce 34 970 wypadków drogowych, w których zginęły 3 202 osoby, a 42 545 zostało rannych. Tak duża liczba wypadków jest najczęściej wynikiem zwykłej nieostrożności, lub brawury, która jest zgubą kierowców niezależnie od wieku. Wypadki drogowe są także przyczyną wielu szkód, zarówno materialnych jak i niematerialnych.

Jednym z obowiązków każdego kierowcy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC. Takie ubezpieczenie jest gwarancją wypłaty odszkodowania powypadkowego z polisy sprawcy, na rzecz pokrycia strat wyrządzonych osobom poszkodowanym w wypadku lub w kolizji drogowej. Odpowiednie odszkodowanie jest wypłacane po wypadku drogowym, którego skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, a także utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Wysokość wypłaconego odszkodowania jest zawsze zależna od postaci i wymiaru szkody, która jest następstwem wypadku drogowego, lub kolizji. Kolizja, potocznie zwana stłuczką ma miejsce w sytuacji, gdy uczestnicy nie doznają poważniejszych urazów, ani nie ponoszą śmierci, a szkodzie ulega jedynie mienie, takie jak samochód, czy bagaże. Z kolei wypadek drogowy to zdarzenie w ruchu drogowym jednej lub więcej osób, polegające na zderzeniu co najmniej dwóch pojazdów, potrąceniu pieszego, innego uczestnika ruchu lub innej osoby przebywającej na drodze, bądź uderzeniu pojazdu w przeszkodę, w wyniku którego przynajmniej jeden z uczestników ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. Postępowanie odszkodowawcze, ze względu na rozmiar szkód i konieczność dokładniejszego zbadania sprawy, jest znacznie trudniejsze przy wypadku drogowym, aniżeli przy kolizji.

Skuteczność postępowania odszkodowawczego jest także zależna od czynności powziętych w chwili, w której zdarzył się dany wypadek. Najważniejsze jest zabezpieczenia miejsca zdarzenia, w taki sposób, który pozwala na upłynnienie ruchu drogowego, bez jednoczesnego zatarcia śladów przesądzających o winie sprawcy. W celu zabezpieczenia miejsca wypadku, powinniśmy ustawić trójkąty ostrzegawcze, tak by były one dobrze widoczne dla kierujących pojazdami nadjeżdżającymi.

Obowiązkiem każdego obywatela jest także udzielenie pomocy osobom rannym. Jeśli nie posiadamy kwalifikacji, udzielenie pomocy ogranicza się do powiadomienia odpowiednich służb medycznych i służ bezpieczeństwa o zaistniałym zdarzeniu. Dzwoniąc pod numer 112 mamy możliwość skontaktowania się z Policją, Pogotowiem Ratunkowym i Strażą Pożarną jednocześnie.

Na potrzeby dalszego postępowania odszkodowawczego powinniśmy zadbać o odpowiednią dokumentacją miejsca zdarzenia i stanu pojazdów biorących udział w zdarzeniu drogowym. Wystarczy wykonać kilka zdjęć, które później mogą być przedłożone przed właściwą instytucją jako materiał dowodowy. Następnie powinniśmy zebrać dane kontaktowe od sprawcy wypadku, innych poszkodowanych i od ewentualnych świadków zdarzenia. Jeśli nie ma konieczności wzywania Policji, od sprawcy wypadku wymagamy podpisania oświadczenia, które będzie służyło jako dowód w sprawie przez instytucją odszkodowawczą. Oświadczenie powinno się składać z takich informacji jak: dane uczestników zdarzenia, dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu, dane świadków, numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwę ubezpieczyciela, dokładny i jasny opis kolizji lub wypadku drogowego i czytelne podpisy uczestników kolizji lub wypadku drogowego i ewentualnych świadków.

Podstawą do uzyskania odszkodowania za szkody powstałe w komunikacji drogowej jest podpisanie umowy OC, a także AC z danym towarzystwem ubezpieczeniowym. Dodatkowo mamy możliwość starania się o wypłatę rekompensaty z Ubezpieczeniowego Funduszy Gwarancyjnego. Postępowanie odszkodowawcze w ramach polisy OC i AC wygląda podobnie. Najpierw należy zgłosić zdarzenie drogowe do ubezpieczyciela sprawcy, podając dane takie jak dane osobowe poszkodowanego, numer polisy OC sprawcy szkody, numer polisy AC, numery rejestracyjne oraz marka pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, data i miejsce wypadku drogowego lub stłuczki i adres jednostki policji która interweniowała ( o ile została wezwana). Do oświadczenia o zaistnieniu zdarzenia należy dołączyć także opis okoliczności zdarzenia, opis uszkodzeń pojazdów, oraz opis dostrzeżonych szkód osobowych oraz majątkowych.

Zgłoszenie wypadku drogowego i roszczenia o uzyskanie odszkodowania rozpoczyna proces likwidacyjny. Obowiązkiem rzeczoznawcy uczestniczącego w postępowaniu odszkodowawczym jest dokładne zbadanie szkód, które są następstwem kolizji drogowej. Jeśli w wyniku wypadku doszło do uszczerbku lub rozstroju zdrowia, naszym zadaniem jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji medycznej, opisującej stan zdrowia i rodzaj urazów. Dodatkowo ubezpieczyciel kieruje osoby poszkodowane na spotkanie z Komisją Lekarską, która jest zobowiązana ustalić zakres szkód oraz procentowy uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego. Proces likwidacyjny kończy się wydaniem postanowienia o przyznaniu odszkodowania i wysokości rekompensaty.

Nasze towarzystwo ubezpieczeniowe pomoże Państwu przejść przez cały proces dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Doświadczeni pracownicy zadbają o fachowe usługi i kompleksowe załatwienie sprawy w jak najszybszym czasie, by mogli Państwo uzyskać odpowiednie środki na pokrycie strat materialnych, jak i niematerialnych. Doradzimy Państwu we wszelkich kwestiach związanych z ubezpieczeniem, jak i odszkodowaniem powypadkowym i przedstawimy możliwe ścieżki działania w sprawie o uzyskanie odszkodowania.

Strona używa plików cookies
Ok