Odszkodowania za wypadek przy pracy

odszkodowania za wypadek przy pracy dochodzenie odszkodowań od pracodawcy

odszkodowania za wypadek przy pracy

Zawsze staramy się uchronić nasze zdrowie przed nieprzyjemnymi skutkami nieszczęśliwych wypadków. Szczególnie w pracy korzystamy z szerokiego wachlarza zasad higieny i bezpieczeństwa, które ma nas zabezpieczyć przed losowymi zdarzeniami. Także prawo pracy tworzy bogate mechanizmy ochronne pracowników, nie tylko przed łamiącymi prawo pracodawcami, ale także przed skutkami wypadków w miejscu pracy.

Jako poszkodowani w wypadku często przebywamy na zwolnieniu lekarskim. U wielu osób obrażenia powypadkowe są tak znaczące, że zdarza się, że nie mogą oni już więcej powrócić pełni sił do danej pracy. Wówczas, mogą oni liczyć na odszkodowania, stanowiące rekompensatę utraconych zarobków i strat materialnych, a także niematerialnych. Odszkodowanie za wypadek przy pracy, w postaci wysokiej kwoty pieniężnej pomaga szybciej wrócić do zdrowia i zapewnić stabilizację finansową. Poniżej przedstawimy Państwu jak kształtują się odszkodowania za wypadek w pracy, jak przebiega postępowanie likwidacyjne i na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani.

Definicja wypadku przy pracy została ujęta w przepisach Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322, ze zm. – dalej: ustawa wypadkowa). Według brzmienia tej regulacji, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Są to zatem wszelkie zdarzenia, które miały miejsce w miejscu pracy, lub pozostają w związku z wykonywaną pracą, wywołane przez przyczynę zewnętrzną, którą może być na przykład niepoprawne działanie maszyn, niepoprawne zabezpieczenie niebezpiecznych powierzchni, użycie środków chemicznych, czy występowanie sił natury, niezależnych od nas.

W chwili, w której stajemy się ofiarą wypadku przy pracy, otwiera się przed nami możliwość uzyskania stosownego odszkodowania na pokrycie strat majątkowych i niemajątkowych. Najpopularniejszym sposobem dochodzenia odszkodowania za wypadek przy pracy jest skorzystanie z jednorazowego świadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które stanowi odpowiednio iloczyn procentowego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego z obowiązującą w momencie orzekania kwotą za 1 % tego uszczerbku. Ponadto ofiara wypadku może starać się o świadczenia wypłacane w ramach opieki społecznej Państwa, którymi są renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i świadczenia wyrównawcze. Poszkodowany pracownik, poza odszkodowaniem wypłaconym z ZUS może także uzyskać rekompensatę od swojego pracodawcy lub od każdej innej osoby, której działanie lub zaniechanie doprowadziło do zaistnienia zdarzenia, w odpowiednim procesie windykacyjnym.

Na potrzeby późniejszego postępowania likwidacji szkód, na poszkodowanym pracowniku, jak i na pracodawcy ciąży kilka obowiązków związanych z wypadkiem. Pracodawca jest każdorazowo zobowiązany do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym, zabezpieczenia miejsca wypadku, zawiadomienia o wypadku właściwego, okręgowego inspektora pracy i przedstawicieli innych organów administracji, a także do utworzenia zespołu powypadkowego oraz przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Z kolei pracownik, o ile stan zdrowia na to pozwala powinien zgłosić wypadek osobie przełożonej, uzyskać odpowiednią pomoc medyczną, poprzez zgłoszenie się do placówki medycznej i zgłosić roszczenia z tytułu wypadku przy pracy.

Po zaistnieniu wypadku w miejscu pracy, rozpoczynają się szeroko zakrojone procedury, które mają na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód. W tym celu zostaje powołany zespół powypadkowy, który kończy swoje postępowanie wydając w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest w dalszej kolejności przekazanie dokumentu odpowiedniej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba poszkodowana, po zakończeniu leczenia, zgłasza wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania do ZUSu. Aby rozpocząć procedurę dochodzenia odszkodowania przed ZUSem, dodatkowo wymagane są dokumenty takie jak: wniosek z wyraźnym określeniem rodzaju świadczenia, protokół powypadkowy lub karta wypadku wraz ze wszystkimi załącznikami, a także aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (N-9) i przebiegu leczenia, wypełnione przez lekarza prowadzącego z informacją, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone, a w wypadku śmiertelnym zawierającego akt zgonu.

Zgłoszenie sprawy do ZUS otwiera przewód postępowania, na który składają się: wizyta u orzecznika, który dokładnie zbada stan zdrowia poszkodowanego i posiedzenie Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która ostatecznie wydaje decyzję o przyznaniu danego świadczenia na rzecz ofiary wypadku przy pracy.

Mimo wysokiego sformalizowania procedury dochodzenia odszkodowania za wypadek przy pracy, wielu osobom udaję się uzyskać bardzo wysokie świadczenia, które pomagają odzyskać zdrowie i siły witalne. Dla wielu ofiar wypadków, rekompensata pieniężna jest nie tylko gwarantem stabilizacji finansowej, ale także nadzieją na przyszłość. Z nami możesz rozpocząć walkę o lepsze odszkodowanie za wypadek przy pracy i dać sobie szansę na korzystniejsze rozwiązania finansowe. Skontaktuj się z doradcą naszej Kancelarii odszkodowawczej i poznaj strategię działania, która zawsze działa.

Strona używa plików cookies
Ok