Odszkodowania za błędy medyczne

kancelaria odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne

Zabiegi medyczne wymagają doświadczenia, wiedzy i precyzji. Niestety czasem w trakcie wyczerpujących operacji, lekarze popełniają błędy, które mogą negatywnie wpłynąć na stan naszego zdrowia. Błąd medyczny wiąże się często z kalectwem lub pogorszeniem działania naszego organizmu, co eliminuje nas z wykonywania pewnych zawodów i może utrudnić normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Gdy okazuje się, że zespół lekarzy może ponosić odpowiedzialność za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, pojawia się wtedy możliwość dochodzenia stosowanego odszkodowania.

Nasza kancelaria odszkodowawcza od wielu lat świadczy usługi związane z dochodzeniem odszkodowania za błędy medyczne. Posiadamy niezbędne doświadczenie w gromadzeniu dowodów i doskonale znamy mechanizmy proceduralno – prawne, dzięki czemu jesteśmy w stanie wywalczyć dla Państwa najwyższe sumy na finansowe pokrycie start i szkód, wywołanych błędną decyzją lub działaniem personelu medycznego. Indywidualnie podchodzimy do każdej prowadzonej sprawy i zawsze dbamy o kompleksowe rozwiązania dla naszych Klientów.

Powstanie zdarzenia medycznego wiąże się z błędem medycznym. Według doktryny prawniczej za błąd lekarski uważa się niezgodne z aktualną wiedzą działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Wyżej wymienione skutki muszą być wywołane przez diagnozę, która spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała szkoda, a także poprzez zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, który negatywnie wpłynął na stan zdrowia pacjenta.

Błąd lekarski może przyjąć trzy, podstawowe postacie – błędu diagnostycznego, terapeutycznego i technicznego. Błąd diagnostyczny występuje wtedy gdy na etapie rozpoznawania schorzenia nastąpi naruszenie reguł wiedzy i dobrej praktyki medycznej. Błąd terapeutyczny z kolei jest to naruszenie reguł wiedzy i dobrej praktyki medycznej na etapie podejmowania czynności zmierzających bezpośrednio do przywrócenia zdrowia lub zmniejszenia cierpień chorego. Nieprawidłowe, z punktu widzenia technicznego wykonanie czynności diagnostyczno-leczniczych, jest postacią błędu technicznego.

Procedurę dochodzenia należności rozpoczyna złożenie wniosku przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wniosek powinien zawierać dane pacjenta, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, imiona i nazwiska spadkobierców ( w przypadku śmierci poszkodowanego), adres do doręczeń, dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta i określenie proponowanej sumy odszkodowania. Powyższy wniosek należy wnieść do komisji do 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Termin ten maksymalnie może wynosić 3 lata.

Po złożeniu wniosku komisja przeprowadza stosowne postępowanie. Najpierw przekazuje wniosek do kierownictwa szpitala, w którym doszło do błędu medycznego i do ubezpieczyciela placówki. Podmioty te, w okresie 30 dni powinny przedstawić swoje stanowisko w sprawie. W trakcie trwającego nawet 4 miesiące postępowania, komisja wysłuchuje opinii biegłych i ustala fakty istotne dla danej sprawy, gromadząc materiał dowodowy. Na końcu skład orzekający wydaje decyzje w sprawie zasadności wniosku i przedstawia propozycję wysokości odszkodowania za błędy medyczne i zadośćuczynienia.

Dochodzenie odszkodowania za błędy medyczne staje się co raz częstszą praktyką. Wiele osób, które zostały dotknięte szkodą, spowodowaną błędem lekarskim, korzysta z rozwiązań prawnych, które mogą umożliwić im powrót do zdrowia i lepsze wsparcie finansowe. Priorytetem naszej Kancelarii odszkodowawczej jest dopasowanie odpowiednich mechanizmów proceduralnych do sytuacji w której znajduje się dany Klient. Zadbamy o pełną satysfakcję i sprawiedliwe zakończenie postępowania, które ma wpływ na poprawę jakości życia.

Strona używa plików cookies
Ok